Informacije o avio kartama

Opšti uslovi avio karte koju ste rezervisali zavise od Avio Kompanije i tarife.

Po pravilima Avio Kompanija imena se ne mogu menjati, prezime i ime mora biti isto kao u pasošu, rezervacioni sistem nema slova š, ?, ?, ?, ž, ta slova zamenjuju slova s, d, c, z.

Penali za promenu datuma Vaše karte nisu konstantni i tako?e zavise od uslova tarife ali i raspolozivosti mesta, oni mogu biti besplatni, ali i vrlo visoki, ponekad dosta skuplji od karte koju ste kupili.

Što se ti?e refundacije, ukoliko želite da otkažete svoje putovanje, a kartu ste kupili, sredstva koja Vam se mogu refundirati zavise od uslova tarife i ona mogu varirati, u najgorem slu?aju postoji mogu?nost da Vam se ne vrati ništa, u najboljem slu?aju ceo iznos.

Naš savet je da se detaljno raspitate o uslovima pre kupovine Vaše karte kod naših operatera.

Ru?ni (kabinski) prtljag

Dozvoljenu koli?inu, veli?inu i težinu ru?nog prtljaga koji putnik unosi u avion odre?uje svaka avio-kompanija posebno.

Težina i dimenzije ru?nog prtljaga su ograni?ene i obi?no je maksimalna težina u rasponu od 5 do 10 kg, a zbir širine, visine i dužine ne sme da prelazi 115 cm.

Najbolje je da se prilikom kupovine avio-karte detaljnije raspitate o dozvoljenoj težini i veli?ini ru?nog prtljaga.

Zabranjeni predmeti u avionu

V?treno oružje svih vrst?: k?o što su pištolji, revolveri, puške s??m?re, igr??ke pištolji, replike i imit?cije v?trenog oružj? z? koje se može pomisliti d? je pr?vo, s?st?vne delove v?trenog oružj?, isklju?uju?i teleskopske niš?ne, v?zdušne i CO2 pištolje, k?o što su pištolji s? dij?bol?m?, puške i revolveri, sign?lne pištolje i st?rtne pištolje, lukove, strele i s?mostrele, h?rpune i podvodne puške i m?le pr??ke i k?t?pulte.

Ure?aji za omamljivanje: pištolji z? iz?ziv?nje šok?, pištolji z? om?mljiv?nje, tejzeri i p?lice z? om?mljiv?nje, ure??ji z? om?mljiv?nje i ubij?nje životinj?, hemik?lije z? onesposoblj?v?nje, g?sove i sprejevi k?o što su biber sprej, or?š?i? u spreju, suz?v?c, kiselin? u spreju, sprej z? odbij?nje životinj?.

Predmeti sa oštrim vrhom: predmeti n?menjeni z? se?enje k?o što su sekire, sekirice i s?t?re, sekire i dlet? z? led, brij??i, rez??i z? ?mb?l?žu, noževi i se?iv? duži od 6 cm, m?k?ze s? secivim? dužim od 6 cm, mereno od kr?j? ušica, oprema z? boril??ke veštine s? oštrim vrhom ili oštrom ivicom, m??evi i s?blje.

Alat: poluge, bušilice i burgije uklju?uju?i beži?ne prenosice bušilica, ?l?ti s? oštricom ili drž??em dužim od 6 cm, koji se mogu koristiti k?o oružje, k?o što su šr?fciger i dleto, testere, uklju?uju?i prenosive beži?ne testere, lemilice, pištolji z? z?kuc?v?nje i pištolji z? heft?nje.

Tupi predmeti: p?lice z? bejzbol i softbol, št?povie i p?lice gde sp?d?ju r?zne vrste pendrek?, p?lice obložene kožom, oprem? z? boril??ke veštine

Ekslpozivi i zapaljive materije: municija, eksplozivne k?pisle, deton?tori i osigur??i, replike ili imit?cije eksplozivnih n?pr?ve,mine, gr?n?te i druge eksplozivne vojne n?pr?ve, v?tromet i ost?la pirotehnika, dimne kutije i p?trone, din?mit, b?rut i pl?sti?ni eksploziv.

Te?nosti, gasovi i aerosoli koje nisu adekvatno upakovani u skladu sa ograni?enjima i uslovima za prevoz tih supstanci.

Putnicim? nije dozvoljeno unošenje slede?ih predmet? u svom pred?tom prtlj?gu: eksploziv i z?p?ljive supst?nce, eksplozivne n?pr?ve i z?p?ljive supst?nce i n?pr?ve ?ijom upotrebom mogu d? se iz?zovu ozbiljne povrede ili one mogu d? predst?vlj?ju pretnju bezbednosti v?zduhoplov?, uklju?uju?i: municiju, eksplozivne k?pisle, deton?tore i osigur??e, mine, gr?n?te i drug? eksplozivn? vojn? sredstv?, v?tromete i drug? pirotehni?k? sredstv?, dimne kutije i p?trone, din?mit, b?rut i pl?sti?ni eksploziv.

Izgubljeni prtljag

U slu?aju da Vaš prtljag nije stigao, najbolje je da se putnik sa avionskom kartom i nalepnicom koja se nalazi na Vašem boarding pass-u odmah obrati Službi traganja za prtljagom na šalteru Lost & Found. Tako?e, vrlo je bitno da Vaš boarding pass sa?uvate do kraja putovanja.

Procedura nakon prijave nedolaska Vašeg prtljaga je slede?a: služba traganja za prtljagom (Lost & Found) otvara zapisnik o neprispe?u prtljaga i vrši elektronsko pra?enje i traganje za prtljagom i kada se prtljag prona?e u ve?ini slu?ajeva dostavlja se na adresu koju ste naveli prilikom registracije nestalog prtljaga.

U slu?aju prispe?a ošte?enog prtljaga, ova služba pruža sve usluge prilikom pravljenja zapisnika i pokretanja postupka za obešte?enje kod avio-kompanije.

Služba traganja za prtljagom (Lost & Found) ?erodroma Nikola Tesla Beograd pruža usluge traganja za neprispelim prtljagom putnicima svih avio-kompanija, ?sim putnicima avio-kompanije Air Serbia. ?ontakt telefon Službe Lost & Found Aerodroma Nikola Tesla Beograd je: (+381 11) 209 4854, a radno vreme Call centra ?? od 08:00 d? 15:00 ?asova i od 18:00 d? 20:00 ?as?va.

Služba SU-PORT vrši traganje za neprispelim prtljagom putnika avio-kompanije Air Serbia. Kontakt telefon Službe SU-PORT ??: (+381 11) 2676 374.

Vreme ?ekiranja

Zvani?na informacija koja se primenjuje u avio saobra?aju je da je potrebno da budete na aerodromu 1,5 sat pre polaska doma?eg leta, 2 sata pre polaska evropskog me?unarodnog leta i 2,5 sata pre polaska interkontinentalnog leta.

 

Ova informacija trpi odre?enu toleranciju, ali se za sve vrste letova generalno preporu?uje da na aerodromu budete minimum 1.5 sat vremena pre poletanja.

Kašnjenje aviona

Ukoliko do?e do kasnjenja aviona prilikom poletanja, a Vi imate aviokartu sa više vezanih letova i ne možete sti?i na slede?i avion – naš savet Vam je da potražite predstavnika aviokompanije. Aviokompanija u tom slu?aju ima obavezu da Vam ponudi alternativu bez posebne naknade: putovanje slede?im letom iste aviokompanije (ako postoji), letove druge aviokompanije i sli?no.