Njujork avionom

 

Sjedinjene Ameri?ke Države
NJUJORK
Individualni polasci: oktobar 2016 – mart 2017.
6 dana (4 nodi), avionom, DIREKTAN LET,
Polasci ?etvrtkom i petkom

Njujork, sa svetski poznatim muzejima, najboljim muzi?kim i pozorišnim doga?ajima, raznovrsnim restoranima, buticima svetske mode i razli?itim mogudnostima za zabavu, jedan je od najposedenijih gradova Sjedinjenih Ameri?kih Država. Njegova ?uvena Statua slobode predstavlja simbol slobode za milione ljudi celog sveta koji su u Njujorku našli uto?ište.

PROGRAM PUTOVANJA:
1.dan BEOGRAD–NJUJORK
Individualni odlazak na aerodrom “Nikola Tesla” u 05.30. Poletanje za za Njujork u 07:30 ?asova (direktan let, JU 500). Obroci u avionu. Sletanje u 12:00?asova. Fakultativnan transfer do hotela. Smeštaj. Nodenje.

2.dan NJUJORK
Doru?ak. Individualno razgledanje grada .Grad se nalazi na ušdu reke Hadson, na zapadnom kraju Long Ajlenda, u blizini Atlantskog okeana. Nosi epitet “Velika jabuka”. Poznat je kao grad koji nikad ne spava i predstavlja pravi svetski kulturni centar. Individualni odlazak ferijem do Statue slobode. Nodenje.

3-4. dan NJUJORK
Doru?ak. Slobodni dani za individualna razgledanja u gradu koji pruža sjajne mogudnosti ljubiteljima umetnosti za obilazak svetskih poznatih muzeja i galerija, kao što su Metropoliten muzej, Muzej Gugenhajm, Muzej moderih umetnosti i dr. Šetnja po ?uvenoj Petoj aveniji koja predstavlja svetski centar visoke mode. Nodenje.

5.dan NJUJORK–BEOGRAD
Doru?ak. Slobodan dan. Napuštanje soba u 08:30 ?asova. Fakultativan transfer do aerodroma Poletanje za Beograd u 14:40 ?asova (direktan let, JU 501). Obroci u avionu.

6.dan BEOGRAD
Sletanje u Beograd u 05:30 ?asova.

Cena aranžmana po osobi, u dvokrevetnoj sobi, u evrima
(Pla?anje u dinarima po prodajnom kursu za efektivu AIK banke na dan uplate)

Hotel – Park Savoy 2+* – Cena aranžmana iznosi 677 €
Usluga – Nodenje sa doru?kom
Doplata za 1/1 sobu – 250 €

Napomena: Rezervacije jednokrevetne i trokrevetne sobe mogu se dobiti isklju?ivo na upit, kao i dvokrevetne sobe sa odvojenim ležajevima (za koju je moguda doplata).

Dvokrevetne sobe sa dodatnim ležajem ne preporu?ujemo za tri odrasle osobe, jer tredi krevet ne odgovara standardnoj veli?ini.

Putovanje može biti ostvareno za kradi ili duži boravak od navedenog i radi se na upit
Cene su informativnog karaktera i podložne su promeni u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta

U cenu aranžmana je ura?unato:
Prevoz avionom na navedenim relacijama (sa ura?unatom YQ taksom koja iznosi 190 evra), smeštaj u dvokrevetnim sobama u hotelu Park Savoy 2+* lokalne kategorizacije (u strogom centru Menhetna) na
bazi nodenja sa doru?kom.

U cenu aranžmana nije ura?unato: Avio-takse u iznosu od 73 evra (a koje se sastoje od nerefundabilnih taksi: EUR, 0.98RF, EUR 16.72RS, EUR 0.22RS, EUR 3.30LG, EUR 4.95YC, EUR 16.03US, EUR 16.03US, EUR 3.57XA, EUR 6.30XY, EUR 5.04AY, EUR 4.05XF, JFK4.50 ) u trenutku pravljenja programa i pladaju se u agenciji u kona?nom iznosu naknadno, jer su podložne promenama), dinarski deo aranžmana u iznosu od 1.790 dinara po rezervaciji, fakultativni izleti, bakšiš za lokalnog vodi?a i voza?a koji se u SAD-u smatra obaveznim (pladanje na licu mesta oko 25 usd za ceo boravak), troškovi vize (trenutna cena vize 160 evra) i usluga viziranja (10 evra), me?unarodno putno osiguranje kao i osiguranje od otkaza aranžmana, koje se preporu?uje.

OPIS HOTELA: HOTEL PARK SAVOY 2* www.parksavoyhotel.com
Skroman hotel, dobar za svoju kategoriju (2+*), na odli?noj lokaciji, u samom centru Menhetna. Na peša?koj je udaljenosti od Central Parka, Pete i Medison avenije. Sobe su skromne, sa kupatilom, kablovskom TV, klima ure?ajem i Wi Fi internetom. Doru?ak se služi u baru pored hotela (švedski sto) i izuzetno je skroman, podrazumeva ?ajno pecivo ili kola? sa kafom ili ?ajem. U blizini se nalaze najprestižnije prodavnice i mnoštvo restorana. Zbog prestižne pozicije u srcu “Velike jabuke”, dobar izbor za putnike koji su došli zbog same destinacije i obilazaka.

KORISNE INFORMACIJE:
Vize: Državljanima Srbije je potrebna viza za S.A.D. (važnost pasoša najmanje 6 meseci po povratku sa putovanja). Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i uslovima o pribavljanju viza mogu se dobiti u našoj agenciji. Putnici iz ostalih zemalja iz regiona treba sami da se raspitaju kod diplomatskih predstavništava u svojim zemljama.
Lokalno vreme je minus 6 sati u odnosu na vreme u Srbiji.
Klima: Prose?na temperatura u oktobru je izme?u 10 i 22®C.
Struja: 110 volti.
Novac: dolar, USD. U trenutku objavljivanja programu po zvani?nom kursu 1 eur je približno 1,11 usd.
Telefon: Mreže 063 i 064 imaju roming
-S.A.D. je zemlja u kojoj je uobi?ajeno davanje bakšiša za usluge u hotelima, restoranima, autobusima…
-Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predvi?enih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobradajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobradajnim kolapsom i sli?no).
-Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
-Napuštanje soba je do 10:00 ?asova na dan izlaska iz hotela.
-Organizator putovanja zadržava pravo da u slu?aju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slu?aju nedovoljnog broja prijavljenih u?esnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 15 putnika).

USLOVI PLA?ANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako druga?ije nije definisano). Pladanje se vrši isklju?ivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu AIK banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NA?INI PLADANJA:
– gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
– ?ekovima gra?ana do 6 mese?nih rata.
– platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
– kreditnim karticama Intesa banke mogude je pladati do 6 jednakih mese?nih rata.
-kreditnim karticama Komercijalne banke mogude je pladati do 12 mese?nih rata.
– Travel & Smile karticom Piraeus Banke do 12 mese?nih rata.
– preko ra?una.
– kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predra?una ugovara direktno sa bankom).
– administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa organizatorom).

Za realizaciju programa je potrebno minimum 15 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.
Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slu?aju otkazivanja putovanja od strane Organizatora je 5 dana pre po?etka putovanja.
Organizator ne snosi odgovornost za eventualne druga?ije usmene informacije o programu putovanja.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slu?aju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora