NEMA?KA – ERFURT

OLIMPIJADA KUVARA

Termin: 20.10. – 26.10.2016 – autobuski prevoz

Erfurt je prestonica Nema?ke savezne države Turingen. Tokom svoje istorije zauzimao je veoma važno mesto, tokom istorije je ostao upam?en kao mesto sastanka Napoleona i Aleksandra I. Danas je gradi? sa prelepim gradjevinama, parkovima i prelepom gradskom katedralom iz Mariendom.

PROGRAM PUTOVANJA:
20.10.2016: Polazak autobusom u dogovoreno vreme sa dogovorenog mesta. Nodna vožnja sa kradim usputnim zadržavanjima radi odmora.
21.10.2016: Dolazak u Erfurt u prepodnevnim ?asovima. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Nodenje.
22.10.2016: Doru?ak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i posetu sajmu. Nodenje.
23.10.2016: Doru?ak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i posetu sajmu. Nodenje.
24.10.2016: Doru?ak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i posetu sajmu.
25.10.2016: Doru?ak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i posetu sajmu. Polazak za Srbiju u ve?ernjim satima. Nodna vožnja sa kradim usputnim zadržavanjima radi odmora.
26.10.2016: Dolazak u Beograd u jutarnjim ?asovima.

Cena aranzmana je 449 € po osobi
Doplata za jednokrevetnu sobu 136 evra.

U cenu aranžmana je ura?unato: Prevoz autobusom visoke turisti?ke klase (na bazi 35 – 45 putnika), smeštaj u hotelu 3* (Weisser Schwan 3* ili sli?an) na bazi 4 nodi sa doru?kom u 1/2 i 1/3 sobama, usluge pratioca putovanja, troškovi rezervacije, ulaznica za sajam.

U cenu aranžmana nije ura?unato: individualni troškovi, me?unarodno putno osiguranje.

USLOVI PLA?ANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako druga?ije nije definisano). Pladanje se vrši isklju?ivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu AIK banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NA?INI PLA?ANJA:
– gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put. – ?ekovima gra?ana do 6 mese?nih rata. – platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina).
– kreditnim karticama Intesa banke mogude je pladati do 6 jednakih mese?nih rata.
– Travel & Smile karticom Piraeus Banke do 12 mese?nih rata. – preko ra?una.
– kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predra?una ugovara direktno sa bankom).
– kreditnim karticama Komercijalne banke mogude je pladati do 12 mese?nih rata.
– administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa Organizatorom).

U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0065/2016 od 25.01.2016. godine zaklju?enog sa ugovara?em osiguranja Nacionalnom asocijacijom turisti?kih agencija PU ?YUTA?, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turisti?kih agencija PU ?YUTA?, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300050665, od 25.01.2016.godine,Akcionarskog društva za osiguranje ?DDOR Novi Sad?.

Za realizaciju programa je potrebno minimum 35 putnika. Krajnji rok za prijavu je 15 dana pre polaska ili do popune mesta.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slu?aju otkazivanja putovanja od strane Organizatora je 5 dana pre po?etka putovanja.

Organizatora ne snosi odgovornost za eventualne druga?ije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slu?aju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana. Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizatora.