Prag i Berlin autobusom

 

PRAG – BERLIN

FESTIVAL SVETLOSTI

6 dana (3 no?enja) – autobusom

Polazak: 14.10.2015.

PRAG – magi?ni grad, zlatni grad, grad stotinu tornjeva… Grad velike istorijske vrednosti sa dugom tradicijom… Nastao je i razvijao se na raskrsnici puteva u srcu Evrope. Prag je glavni privredni, ekonomski i kulturni centar ?eške Republike. Istorijski centar grada je pod zaštitom UNESCO – a. U svojim delima Prag su opisali mnogi umetnici iz razli?itih epoha kao što su Bedžih Smetana, Antonjin Dvoržak i Franc Kafka, a njegovim ulicama su se šetali i Mocart, Ajnštajn i Nikola Tesla.

BERLIN – danas predstavlja drugi po veli?ini grad Evropske unije (posle Londona), glavni grad Nema?ke koji se isti?e bogatim kulturnim životom i dinami?nim ali istovremeno i opuštenim životnim stilom. Upravo kontrasti izme?u istorijskih gra?evina i savremene arhitekture, izme?u tradicije i moderne, odlikuju ovaj grad. Znamenitosti Berlina, pri?aju istoriju cele jedne nacije od Branderburške kapije pa do sedišta saveznog kancelara. U glavnom gradu Nema?ke nalaze se sve najzna?ajnije zgrade Vlade, a me?u njima i istorijski Rajhstag koji je sedište nema?kog parlamenta. Berlin postavlja najnovije trendove u životnim stilovima, muzici i umetnosti. Ovo je grad umetnosti, umetnika i muzeja. Preko 170 muzeja – me?u njima je i ?uveno muzejsko ostrvo – prikazuju blaga ?itavog sveta. Nebrojene mogu?nosti za šoping nude ?uveni Kurfurstendom, elegantna Fridrihštrase i originalni butici oko Hakešen Hofa.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan (14.10.2015.) BEOGRAD – PRAG
Sastanak putnika na parkingu u bloku 42 na Novom Beogradu, preko puta Buvlje pijace (ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašisti?ke borbe) u 17:30 sati. Polazak autobusa u 18:00 sati. No?na vožnja preko Novog Sada, teritorijom Ma?arske, Slova?ke i ?eške sa kra?im usputnim zadržavanjima radi odmora.

2. dan (15.10.2015.) PRAG
Dolazak u Prag u jutarnjim satima. Po dolasku razgledanje grada u pratnji lokalnog vodi?a: obilazak praškog dvorca – Hrad?ana, katedrale Sv. Vida, bazilike Sv. ?or?a, Male Strane, prelazak preko Karlovog mosta do spomenika Karla IV nakon ?ega se laganom šetnjom stiže do Staromjestskih namjesti i ?uvenog Astronomskog sata Orloja i Tinske crkve. Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme. Mogu?nost fakultativnog krstarenja Vltavom uz ve?eru i panoramsko razgledanje grada sa reke. No?enje.

3. dan (16.10.2015.) PRAG – BERLIN
Doru?ak. Polazak za Berlin. Po dolasku u Berlin panoramsko razgledanje grada u pratnji lokalnog vodi?a: East side galerija – Berlinski Zid, Aleksandrov Trg sa Televizijskim tornjem, Berlinska katedrala, ostrvo muzeja, ulica Under den Linden, Fridrihštrase, Branderburška kapija, parlament – Reichstag, glavna železni?ka stanica, zgrade nema?ke vlade, Tiergarten, dvorac Šarlotenburg, Postdamer Platz, Kunstforum – Berlinska filharmonija, nacionalna biblioteka, Kudumm ulica, ?ekpoint ?arli – nekadašnji najpoznatiji grani?ni prelaz izme?u isto?nog i zapadnog Berlina…Smeštaj u hotelu. Slobodno vreme za uživanje u brojnim festivalskim projekcijama širom grada. No?enje.

4. dan (17.10.2015.) BERLIN – POSTDAM – BERLIN
Doru?ak. Nakon doru?ka fakultativni polazak za Postdam, prestonicu savezne države Branderburg i nekadašnje letnje rezidencije pruskih kraljeva. Obilazak dvorca i parka Sanssusi – letnje rezidencije Fridriha II, palate Sesilienhof – mesto Postdamske konferencije gde su se 1945. godine sastali ?er?il, Ruzvelt i Staljin i odlu?ivali o daljoj sudbini Nema?ke, mosta Gilenike – mesto razmene špijuna tokom II svetskog rata, holandske opštine, nove palate… Slobodno vreme. Povratak u Berlin. Slobodno vreme za uživanje u brojnim festivalskim projekcijama širom grada. No?enje.

5. dan (18.10.2015.) BERLIN – DREZDEN – BEOGRAD
Doru?ak. Polazak za Drezden. Po dolasku obilazak Drezdena, glavnog grada pokrajine Saksonija koji nazivaju Firencom na Elbi. Panoramsko razgledanje grada: Brilova terasa, Rimokatoli?ka dvorska crkva, Avgustov most, opera Zemper, palata Cvinger sa 4 muzeja, palata Tašenberg, deo nekadašnjih zidina, Bogorodi?ina protestantska crkva… Slobodno vreme u centru grada. Polazak za Srbiju u popodnevnim satima. No?na vožnja teritorijom Nema?ke, ?eške, Slova?ke, Ma?arske sa kra?im usputnim zadržavanjima
radi odmora.

6. dan (19.10.2015.) BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim satima.

Cena aranžmana po osobi u evrima.
(Pla?anje u dinarima po prodajnom kursu ERSTE banke na dan uplate)
Hotel Hoteli 3* 50 €
Usluga 3 ND
Cena aranžmana 249 €
Doplata za 1/1

U cenu aranžmana je ura?unato:
Prevoz turisti?kim autobusom (klima, TV, DVD) na navedenoj relaciji, smeštaj u standardnoj dvokrevetnoj sobi u hotelima 3* u Pragu i Berlinu na bazi 3 no?enja sa doru?kom (švedski sto), razgledanje gradova prema programu, usluge vodi?a, troškovi organizacije putovanja.

U cenu putovanja nije ura?unato:
Fakultativni izleti – krstarenje Vltavom uz buffet ve?eru u trajanju od 2 sata 20 evra, Postdam 30 evra, ulaznice za dvorce, muzeje i galerije, lokalite navedene u program, me?unarodno putno osiguranje.

OPIS HOTELA:
Smeštaj naših putnika je u navedenom hotelu ili sli?nom iste kategorije:

Hotel Slavia 3 * www.slaviahotel.com
Nalazi se u mirnom delu Praga, udalje svega 3km od centra grada. Nalazi se u sklopu sportskog centra Slavia Prag. Od hotela do centra grada može se do?i za samo 20 minuta vožnje javnim gradskim prevozom (tramvajem ili podzemnom železnicom). Hotel poseduje 2 restorana u kojima se služi doru?ak. Sve sobe poseduju TV, telefon, kupatilo. Usluga je na bazi no?enja sa doru?kom – švedski sto.

Comfort Hotel Lichtenberg 3* www.comfort-­?hotel-­?berlin.de
Hotel se nalazi u isto?nom delu Berlina sa dobrom povezanoš?u linijama gradskog prevoza sa centrom grada. Hotel raspolaže sa 120 soba, restoranom, barom, Wi Fi u lobiju hotela, parkingom. Sve sobe poseduju SAT TV, telefon, kupatilo, fen za kosu.

VAŽNE NAPOMENE:
-­?Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
-­?Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predvi?enih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobra?ajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobra?ajnim kolapsom i sli?no).
-­?Organizator putovanja zadržava pravo da u slu?aju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slu?aju nedovoljnog broja prijavljenih u?esnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 40 putnika).
-­?Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

USLOVI PLA?ANJA:
Cene aranžmana kao i svih drugih doplata su izražene u evrima (osim ako druga?ije nije definisano). Pla?anje se vrši isklju?ivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ERSTE banke na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije, a ostatak je podložan promeni.

NA?INI PLA?ANJA:
-­? gotovinski – avans od najmanje 30% od ukupne cene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana pre polaska na put.
-­? ?ekovima gra?ana do 6 mese?nih rata.
-­? platnim karticama (Master, Visa, American Express, Maestro i Dina)-­? kreditnim karticama Intesa banke mogu?e je pla?ati do 6 jednakih mese?nih rata.
-­? kreditnim karticama izdatim od strane EFG banke, mogu?e je pla?eni iznos podeliti na 3, 6, 9, 12 mese?nih rata (koje kupac aranžmana direktno ugovara sa bankom).
-­? Travel & Smile karticom Piraeus Banke na 6 ili 9 jednakih mese?nih rata.
-­? preko ra?una.
-­? kreditima poslovnih banaka (koje kupac aranžmana na osnovu ugovora o putovanju/predra?una ugovara direktno sa bankom).
-­? administrativna zabrana (ako poslodavac/firma kupca aranžmana ima potpisan ugovor o administrativnoj zabrani sa organizatorom).

Prema Zakonu o turizmu, Organizator je osiguran za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska, u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti Organizatora. Polisa osiguranja br. 70002914, od 28.05.2014. god. osiguravaju?e kompanije DUNAV OSIGURANJE a.d.o. iz Beograda, ul. Makedonska 4.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika u slu?aju otkazivanja putovanja od strane organizatora je 5 dana pre po?etka putovanja.

Organizator ne snosi odgovornost za eventualne druga?ije usmene informacije o programu putovanja.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slu?aju promene kursa na monetarnom tržištu promeni cenu aranžmana.

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja organizovanja.